Ban liên lạc

Danh sách Ban Liên lạc
Đồng hương Huyện Thuận Thành tại Hà Nội


1. NSƯT Đặng Xuân Ba - Xuân Lâm
2. Ông Nguyễn Hồng Văn - Song Liễu
3. Ông Trần Đức Ninh- Nguyệt Đức
4. Ông Ngô Đắc Quân - Chạm Lộ
5. Ông Nguyễn Hồng Đài - Nguyệt Đức
6. Ông Nguyễn Duy Tiến -
Xuân Lâm
7. Ông Nguyễn Xuân Bồng - Gia Đông
8 Ông Nguyễn Phan Hách - Mão Điền
9. Ông Nguyễn Hữu Chi - Mão Điền
10. Ông Đinh Bá Lô(Sông Lô)- Xuân Lâm
11. Ông Hoàng Đình Đảng - Thanh Khương
12. Bà Nguyễn Ngọc Thái - Hà Mãn
13 Ông Phùng Ngọc Hoa - Ngũ Thái
14. Ông Lê Nho Hài - Hoài Thượng
15. Ông Nguyễn Văn Tạo - Ninh Xá
16. Ông Bùi Xuân Khen - Đại Đồng thành
17. Ông Nguyễn Đắc Thoại - Trí Quả
18. Ông Trịnh Huy Lập - Thị trấn Hồ
19. Ông Nguyễn Sông Cầu - Gia Đông