Hà Nội 1000 năm tuổi

Album ảnh kỷ niệm chương trình " Hà Nội 1000 năm tuổi " của hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội

Ngày 14 tháng 11 năm 2010